Goed geïnformeerd, beter betrokken!

Per 1 januari 2007 geldt de Wet medezeggenschap op scholen en dat betekent dat alle zaken waar het om de wijze van inspraak en medezeggenschap gaat is geregeld.
Elke school dient een medezeggenschapsraad te hebben, die bestaat uit twee geledingen: één geleding wordt gevormd uit en door het personeel, de andere geleding  uit en door de ouders van de leerlingen.
De wetgeving (Wms), het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement geven samen de marges en mogelijkheden aan van de wijze waarop de MR zijn taken en bevoegdheden in de school gestalte kan geven.
Via zo’n raad kunt u als ouder of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school.
Naast een MR per school moet ieder bestuur met meerdere scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. In de wet is ook vastgelegd welke bevoegdheden de MR’en en de GMR hebben en welke informatie de MR of GMR hoort te krijgen van de directie of het bestuur.


 
Rechten medezeggenschapsraad                                          
De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

             Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft
             om goed te functioneren
             Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad              Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen.
             Bv bij wijzigen of vaststellen van de formatie van de school.
 
Waarom is medezeggenschap belangrijk?
Medezeggenschap is belangrijk omdat het meer draagvlak voor beleid creëert.
Wanneer belanghebbenden zelf bij de besluitvorming zijn betrokken, kan het besluit rekenen op meer draagvlak. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor dat de specifieke belangen van de leerlingen, het personeel of andere belanghebbenden expliciet aan de orde komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan hebben zowel de medewerkers als het bevoegd gezag, en dus de hele school, hier profijt van.
 
Waar gaat het over in de MR?
De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting
van de school, het jaarplan, schoolveiligheidsplan en bijvoorbeeld over de invoering van nieuwe leersystemen.
De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken, bijvoorbeeld bij actuele
onderwerpen of op aangeven van ouders.


Wie zitten er in de MR?


Namens de ouders:
John van Kuijk (voorzitter)

Mijn naam is John van Kuijk. Ik ben de vader van Bohlokoa
, man van Annemieke en militair. En ook in die volgorde.

Voorheen heb ik als commandant van een eenheid van de Luchtmobiele Brigade direct ervaren wat het belang van een goed functionerende Medezeggenschapsraad is: belangenbehartiging en daardoor een vergroting van de betrokkenheid van het personeel. Aan de belangenbehartiging van ons als ouders, onze kinderen en het personeel van de school draag ik graag actief bij. Het behouden, of liever nog vergroten, van de betrokkenheid van ons als ouders bij het wel en wee van de school zie ik als belangrijk punt. Meepraten dus over budgetten, infrastructuur, schooltijden, vakanties en vrije dagen, lesmethodes, de ouderbijdrage, en verbetering van het onderwijs. En zoals gezegd: de manier waarop wij als ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten.
Ik was op de school reeds actief, samen met Annemieke en diverse moeders, als hulp bij de leerspelletjes in de vorige klas van Bohlokoa. Ook sta ik als oproepkracht voor hand en spandiensten klaar.
Bestuurlijk ben ik, buiten mijn werk om, de laatste 3,5 jaar actief geweest als secretaris van de VVD hier in Meppel. Sinds kort ben ik coördinator voor Meppel van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
 
Spreek mij, ook op het schoolplein, gerust aan op zaken m.b.t. de Medezeggenschapsraad.

Ellen Veentjer

Iwan Butter

Arjen van der Meulen

Namens het personeel
        

Margot Witteveen  (leerkracht groep 1/2)

Sietske Spraakman (leerkracht groep 3)

Edo de Jong (IBer en leerkracht groep 7 en 8)

José Vos (leerkracht groep 1/2)

Wij hebben ons kandidaat gesteld voor de MR om de volgende redenen:

Wij zitten met ouders om de tafel,  die op een andere manier naar onderwijs kijken. De betrokkenheid van anderen vinden wij verrijkend, ook al is het wel eens lastig. Hoe kritischer de MR, des te scherper zijn wij zelf. 
Lid zijn van de MR is leujk. Wij mogen graag meedenken o.a. over beleidszaken en in de MR krijg je daar de kans voor.