De basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen, maar ook voor de ouders en/of verzorgers. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de school. Dat is een groot deel van één van de belangrijkste perioden van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. 
 
 
 Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van Kindcentrum Stadskwartier, een open christelijke basisschool in het centrum van Meppel.
De gids is bedoeld voor ouders die nog een school zoeken voor hun kind(eren), maar is ook een informatie- en verantwoordingsdocument voor de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen. Onze werkwijze, maar ook onze plannen voor een schooljaar staan hierin beschreven. We willen met deze gids aan u duidelijk maken waar het Stadskwartier voor staat, zodat u weet wat u van onze school kunt en mag verwachten.
De inhoud van de schoolgids wordt jaarlijks op de website geplaatst en is uiteraard beschikbaar voor iedereen die een papieren exemplaar wil ontvangen.
 
Met ingang van augustus 2015 voeren we het logo van Kindcentrum Stadskwartier. We bieden naast de basisschool Voorschoolse (VSO) en Buitenschoolse (BSO) Opvang aan.                                                                        
Daarnaast zijn er peuter- en babygroepen. We bieden ook een peuterarrangement aan.
Binnen Kindcentrum Stadskwartier is een commissie samengesteld die probeert het onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit zorgt voor een doorgaande lijn, die van belang is voor de optimale ontwikkeling van de kinderen en voor het gevoel van veiligheid. 
Binnen Kindcentrum Stadskwartier vormen de medewerkers één team. In het Kindcentrum worden organisatorische zaken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De school en de kinderopvang kunnen gebruik maken van elkaars voorzieningen. 

Een “breed” team, gespreid leiderschap
Binnen het team doen we veel samen en hebben we de taken gespreid. Wij werken volgens het principe ‘gespreid leiderschap’.
Op KC Stadskwartier maken wij samen onderwijs. Er wordt professionele ruimte geboden en genomen. Dit is geen privilege voor een paar mensen (niet vanuit positie), maar voor het hele team. Wij willen niet top down werken maar breed gedragen werken.
We hebben een staf waarin vertegenwoordigd: IB’ ers, bouwcoördinatoren en de directeur. Daarnaast zijn er teamleden die vorm geven aan onderwijsontwikkeling en –beleid,  innovatieprocessen, curriculum ontwerpen, zorg en begeleiding. De z.g. bruggenbouwers in het initiëren en leiding geven aan onderwijsinnovaties in de schoolorganisatie.
 
   
Gespreid leiderschap betekent dat iedereen in de school leiding kan geven, op basis van expertise en affiniteit. Wie op welk moment invloed uitoefent, hangt af van de situatie en van welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn. De ene leraar zal bijvoorbeeld het voortouw nemen bij een vraagstuk over zelfgestuurd leren. Een andere leraar, die goede relaties heeft met leerlingen, neemt de leiding bij een vraagstuk over schooluitval. Iedereen oefent zo wisselend invloed uit op de kwaliteit van het onderwijs en de school. Dit is een sterke voedingsbodem voor verbetering, vernieuwing en werkplezier. De kenmerken van gespreid leiderschap zijn:
  • Leiderschap is de eigenschap van een groep
  • Leider-plus: iedereen kan leiden, en doet dat op basis van expertise en affiniteit
  • Leraren en schoolleiders zijn verbonden door een gezamenlijk doel of gedeelde opvattingen. Zo ontstaat een gezamenlijk werkverband, dat richtinggevend is voor hun samenwerking
 
 Wij werken met een continurooster, waarbij gekozen is voor het zogenaamde- “ingedikt” model (zie ‘schooltijden’ blz. 34).
Alle kinderen zijn dus vanaf aanvang van de schooldag tot einde schooltijd continu op school, waarbij de pauzes gezamenlijk op school en met de leerkracht worden doorgebracht. De kinderen dienen zelf hun lunchpakket mee te brengen.
 
Wij vinden het belangrijk dat elk kind, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en capaciteiten, een fijne en goede tijd heeft op ons Kindcentrum, c.q. onze school.
Scholen verschillen van elkaar in werkwijze, sfeer en resultaten. Wij willen onze school typeren als een school waarin kinderen zich veilig voelen, waar zij met zorg omgeven zijn en waar belang wordt gehecht aan, bij de kinderen passende, maximale ontplooiingskansen.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een toelichting.

Waar onze school voor staat   
 
Kindcentrum Stadskwartier is een open christelijke basisschool. Dit betekent dat het verschil in geloofsovertuiging ondergeschikt is aan het omgaan met elkaar. Dit houdt in, dat er binnen onze school plaats is voor diverse geloofsovertuigingen, zoals die bestaan binnen de huidige samenleving. Kortom, iedereen is bij ons welkom. We gaan er wel vanuit dat iedere ouder die zijn of haar kind bij ons aanmeldt, instemt met de grondslag van de school en deze respecteert. Het christelijk geloof, verwoord in de Bijbel, vinden wij een waardevolle inspiratiebron voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.
We openen en eindigen de dag met een lied of gebed, vieren de christelijke feesten en nemen deel aan de (voorbereiding) van de jaarlijkse kerk- en schooldienst. Er is in alle klassen een kinderbijbel en een standaard Bijbel aanwezig.
Wij gebruiken de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming. Kijk voor meer uitleg over Trefwoord aan het eind van deze gids bij het kopje ‘Diversen A-B-C’
 
School is meer dan het gebouw, meer dan de lesstof die overgedragen wordt, meer dan de meesters en de juffen, meer dan halende en brengende ouders, meer dan aanwezige kinderen.
Kindcentrum Stadskwartier is een gemeenschap van mensen met voor iedereen een eigen rol daarin (leerkracht, ouder, leerling etc.) en met elk een eigen ervaring.
Door de schoolgaande kinderen ontmoeten we elkaar, hebben we een onderlinge relatie.
 
Modern onderwijs, onderwijs in monumentale panden
Het Stadskwartier is een basisschool in het centrum van Meppel. In twee monumentale panden krijgen ruim driehonderd kinderen modern onderwijs. Het is een fijne plek waar kinderen groeien, spelen en leren op een manier die aansluit bij hun ontwikkeling. We spelen in op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, geven ruimte aan de ontwikkeling van hun talenten en leren hen aan (mede aan de hand van de Kanjertraining) vaardigheden om goed met zichzelf en anderen om te gaan.
 
Missie
Wij geloven dat we kinderen kunnen leren zichzelf optimaal te ontwikkelen.
 
Visie
Goed onderwijs kun je alleen geven aan kinderen die met plezier naar school gaan.
De sfeer op school moet daarom goed zijn en de kinderen moeten zich veilig en geborgen weten.
Op onze school krijgt ieder kind les en aandacht op gewenst niveau, gericht op de persoonlijke leerdoelen. Hierdoor komt het kind tot optimale ontwikkeling. Door steeds

meer in te spelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, gaan we op weg naar meer gepersonaliseerd onderwijs
 
Hoe geven wij onze missie en visie vorm?
 
Onderwijs op maat
Op het Stadskwartier werken wij ‘samen waar kan, apart waar nodig’.
Uitgaande van het z.g. leerstofjaarklassensysteem kunnen de groepen leeftijdsgenoten samenwerken onder (bege-)leiding van twee of drie leerkrachten.
Door de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, maken we ruimte voor omgaan met verschillen tussen kinderen (differentiëren) en kunnen we het onderwijs persoonlijker maken. We kunnen hierdoor beter inspelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces: de route naar meer gepersonaliseerd onderwijs.
Daarnaast hebben we binnen de groepen een leeromgeving gecreëerd waarbij kinderen kunnen kiezen in wat voor zone (ruimte) ze willen leren; een stille zone, een instructie zone of een samenwerkend leer zone waarbij je (begeleid) mag bepalen hoe je het beste leert. Dat kan al fietsend of liggend op een kleed zijn. Wij geloven dat je tot leren komt in een leeromgeving die motiverend werkt. Wij gaan daarvoor, omdat ieder kind het beste onderwijs verdient.
 
School in beweging: toekomstgericht
Wij geloven in elke dag een beetje beter onderwijs.
De wereld verandert snel, ook door de technologische ontwikkelingen en internationalisering. Informatie is overal en altijd beschikbaar. Hierdoor worden andere en nieuwe vaardigheden (de zgn. 21st Century Skills, 21ste -eeuwse vaardigheden) steeds belangrijker. Het gaat dan o.a. om samenwerken, communicatie, omgaan met informatietechnologie, kritisch denken en zelfsturing. Als school gaan we mee met de ontwikkelingen en zoeken we steeds weer naar mogelijkheden om dit in ons onderwijs te verweven.
 
Samen leren
Kinderen zijn onderdeel van een groter geheel. We leren hen daarom ook met verschillende rollen en verantwoordelijkheden om te gaan. Dat doen we onder andere in groepsoverstijgende werkvormen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken op gelijk of verschillend niveau. Kinderen kunnen ook elkaar helpen of elkaar iets leren. Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit groep 3 bijvoorbeeld helpen met lezen.
Dit vraagt om deskundige leerkrachten, een modern aanbod, goede digitale leermiddelen) en een efficiënte organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). De rol van de leerkracht verandert steeds meer naar coach, het kind wordt steeds meer eigenaar van het eigen leerproces, de ouders/verzorgers moeten in dit proces worden meegenomen.

Contact
Kindcentrum Stadskwartier
Catharinastraat 7, 9 en 13
7941 JD Meppel 
directeur: 
Corine Admiraal
0522-251076
directie@kcstadskwartier.nl